| English | 简体中文 |

75. 颜色分类

题目描述

给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。

此题中,我们使用整数 0、 12 分别表示红色、白色和蓝色。

 

示例 1:

输入:nums = [2,0,2,1,1,0]
输出:[0,0,1,1,2,2]

示例 2:

输入:nums = [2,0,1]
输出:[0,1,2]

示例 3:

输入:nums = [0]
输出:[0]

示例 4:

输入:nums = [1]
输出:[1]

 

提示:

  • n == nums.length
  • 1 <= n <= 300
  • nums[i]012

 

进阶:

  • 你可以不使用代码库中的排序函数来解决这道题吗?
  • 你能想出一个仅使用常数空间的一趟扫描算法吗?

相关话题

相似题目