| English | 简体中文 |

33. 搜索旋转排序数组

题目描述

升序排列的整数数组 nums 在预先未知的某个点上进行了旋转(例如, [0,1,2,4,5,6,7] 经旋转后可能变为 [4,5,6,7,0,1,2] )。

请你在数组中搜索 target ,如果数组中存在这个目标值,则返回它的索引,否则返回 -1 。

 

示例 1:

输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2], target = 0
输出:4

示例 2:

输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2], target = 3
输出:-1

示例 3:

输入:nums = [1], target = 0
输出:-1

 

提示:

  • 1 <= nums.length <= 5000
  • -10^4 <= nums[i] <= 10^4
  • nums 中的每个值都 独一无二
  • nums 肯定会在某个点上旋转
  • -10^4 <= target <= 10^4

相关话题

相似题目