| English | 简体中文 |

88. 合并两个有序数组

题目描述

给你两个有序整数数组 nums1 nums2,请你将 nums2 合并到 nums1 使 nums1 成为一个有序数组。

 

说明:

  • 初始化 nums1nums2 的元素数量分别为 mn
  • 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。

 

示例:

输入:
nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3
nums2 = [2,5,6],       n = 3

输出: [1,2,2,3,5,6]

相关话题

相似题目